برادر شیخ نمر [روحانی سرشناس شیعه که به وسیله رژیم آل سعود اعدام شد] خبر داد عربستان قصد دارد به زودی پسرش و سه جوان دیگر را اعدام کند.

گوشی

صبحانه