در جریان هفته جهانی همگرائی دینی، مسیحیان و مسلمانان فلیپینی اقدامات مشترکی انجام داده و جلوه ای از همکاری و همگرایی میان پیروان ادیان را به نمایش گذاشتند.

دانلود ها پلاس

موزیک جوان