دانش آموزان پاکستانی آیات جهاد را می آموزند!
شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا آیات قرآنی مربوط به اهمیت جهاد نیز به کتاب‌های درسی پیشنهادی آموزش قرآن افزوده و شرح داده شود.

دانش آموزان پاکستانی آیات جهاد را می آموزند!

شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا آیات قرآنی مربوط به اهمیت جهاد نیز به کتاب‌های درسی پیشنهادی آموزش قرآن افزوده و شرح داده شود.
دانش آموزان پاکستانی آیات جهاد را می آموزند!

اس ام اس جدید