آیا فرد زنده می تواند کسی را برای گرفتن روزه های قضای خود اجیر کند
روزه بيمار در صورتى كه ضرر داشته باشد ( چه موجب شود بيمارى زياد شود ، يا مدت درمان را طولانى كند، يا درد را تشديد نمايد) صحيح نيست، البته در همه آنها باید ضرر به مقداری باشد كه معمولا قابل تحمل نیست.

آیا فرد زنده می تواند کسی را برای گرفتن روزه های قضای خود اجیر کند

روزه بيمار در صورتى كه ضرر داشته باشد ( چه موجب شود بيمارى زياد شود ، يا مدت درمان را طولانى كند، يا درد را تشديد نمايد) صحيح نيست، البته در همه آنها باید ضرر به مقداری باشد كه معمولا قابل تحمل نیست.
آیا فرد زنده می تواند کسی را برای گرفتن روزه های قضای خود اجیر کند

خرید vpn برای بلک بری

موسیقی