مقامات معنوی آقا سید ابوالحسن اصفهانی از زبان آیت الله بهجت
مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی (رحمة الله علیه) عمل ام داوود را با روزه انجام می داد!

مقامات معنوی آقا سید ابوالحسن اصفهانی از زبان آیت الله بهجت

مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی (رحمة الله علیه) عمل ام داوود را با روزه انجام می داد!
مقامات معنوی آقا سید ابوالحسن اصفهانی از زبان آیت الله بهجت

بازی