اعمال انسان هم به اخلاق او شکل می دهد؛ یعنی تکرار یک عمل خوب یا بد، به تدریج تبدیل به یک حالت درونی شده و ادامه آن باعث پیدایش یک ملکه اخلاقی می‌شود.

اخبار

بک لینک