در زمینه اقتصاد نخستین موضوعی که وجود دارد این است که مردم از وضعیت گرانی ناراحت هستند.

فانتزی

افق