نابینایی بیش از ۱۰۰ مسلمان کشمیری/ اسلام‌خواهی مسلمانان
کارشناس کشمیری با اشاره به حوادث تاسف بار کشمیر در روزهای اخیر گفت: از شعارهای مردم می توان فهمید که مردم علاوه بر استقلال خواهان پایه گذاری حکومت دینی و مصطفوی و اسلامی هستند.

نابینایی بیش از ۱۰۰ مسلمان کشمیری/ اسلام‌خواهی مسلمانان

کارشناس کشمیری با اشاره به حوادث تاسف بار کشمیر در روزهای اخیر گفت: از شعارهای مردم می توان فهمید که مردم علاوه بر استقلال خواهان پایه گذاری حکومت دینی و مصطفوی و اسلامی هستند.
نابینایی بیش از ۱۰۰ مسلمان کشمیری/ اسلام‌خواهی مسلمانان

عکس جدید اینستاگرام