روزهای قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان می افتد؟
انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیزها مثل شیطان و فرشتگان برایش متمثل می شود. حال کسی که سکته می کند وضعیتش چگونه است آیا او هم این شرایط برایش پیش می آید؟

روزهای قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان می افتد؟

انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیزها مثل شیطان و فرشتگان برایش متمثل می شود. حال کسی که سکته می کند وضعیتش چگونه است آیا او هم این شرایط برایش پیش می آید؟
روزهای قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان می افتد؟