مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!
مفتی اعظم سعودی در ادامه فتواهای عجبیش، به نظامیان عربستانی گفت در صورت ناتوانی، می‌توانند روزه نگیرند.

مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!

مفتی اعظم سعودی در ادامه فتواهای عجبیش، به نظامیان عربستانی گفت در صورت ناتوانی، می‌توانند روزه نگیرند.
مفتی اعظم عربستان خطاب به نظامیان سعودی: روزه نگیرید!

خرم خبر