چرا مردم الجزایر خواستار تحریم حج هستند؟
در الجزایر، پویش مردمی – سیاسی با هدف تحریم مناسک حج در سال 2016 میلادی به راه افتاده است.

چرا مردم الجزایر خواستار تحریم حج هستند؟

در الجزایر، پویش مردمی – سیاسی با هدف تحریم مناسک حج در سال 2016 میلادی به راه افتاده است.
چرا مردم الجزایر خواستار تحریم حج هستند؟

اخبر جهان

صبحانه