دعای امام صادق(ع) در اولین شب ماه رمضان/ اعمال مستحبی روز اول ماه مبارک
مستحب است که فرد در روز اول ماه مبارک رمضان مقداری از گلاب بر صورت خود بریزد تا از خوارى و پریشانى نجات یابد و قدرى هم بر سر خود بزند تا در آن سال از سرسام ایمن شود.

دعای امام صادق(ع) در اولین شب ماه رمضان/ اعمال مستحبی روز اول ماه مبارک

مستحب است که فرد در روز اول ماه مبارک رمضان مقداری از گلاب بر صورت خود بریزد تا از خوارى و پریشانى نجات یابد و قدرى هم بر سر خود بزند تا در آن سال از سرسام ایمن شود.
دعای امام صادق(ع) در اولین شب ماه رمضان/ اعمال مستحبی روز اول ماه مبارک

اسکای نیوز