دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی که مدتی شاگرد امام بوده، به ذکر خاطرات شیرینی از ایشان پرداخته است.

cars

آپدیت نود 32