امام خمینی (ره) شعائر و احکام اسلامی را احیا کرد
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر گفت: امام خمینی (ره) توانست با الگوگیری و تاسی از رسول اکرم (ص) شعائر و احکام دین مبین اسلام را در کشور احیا کند.

امام خمینی (ره) شعائر و احکام اسلامی را احیا کرد

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر گفت: امام خمینی (ره) توانست با الگوگیری و تاسی از رسول اکرم (ص) شعائر و احکام دین مبین اسلام را در کشور احیا کند.
امام خمینی (ره) شعائر و احکام اسلامی را احیا کرد

خبرگزاری اصفحان

امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد
روزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، اعتراف کرد.

امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد

روزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، اعتراف کرد.
امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد

اخبر جهان

مجله اتومبیل