یک سؤال اختصاصی درباره غسل بانوان
خانمی که بعد از جنب شدن حائض شود آیا می تواند غسل جنابت نماید یا خیر؟

یک سؤال اختصاصی درباره غسل بانوان

خانمی که بعد از جنب شدن حائض شود آیا می تواند غسل جنابت نماید یا خیر؟
یک سؤال اختصاصی درباره غسل بانوان