همنشینی با این شخص ممنوع!
امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.

همنشینی با این شخص ممنوع!

امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.
همنشینی با این شخص ممنوع!