برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم
آنچه از اهل بیت نقل شده است معیار حق و باطل است

برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

آنچه از اهل بیت نقل شده است معیار حق و باطل است
برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

اپدیت نود32

آهنگ جدید

یکی از وظایف والدین آشنایی و علاقمند کردن فرزندان به نماز بعنوان ستون دین است.

عکس های داغ جدید

قدیر نیوز