تأثیر شیر مادر بر عاقبت‌ بخیری فرزندان
اساس و بنیان شاکله‌ای شخصیت انسان از «غذا» شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در تحقیق برخی بزرگان و اندیشمندان آمده که «اکثر آن‌هایی که به دلیل جرائم عمد دستگیر شدند، یا شیر مادر آنها ناپاک بوده و یا از لقمه حرام تغذیه کرده‌اند».

تأثیر شیر مادر بر عاقبت‌ بخیری فرزندان

اساس و بنیان شاکله‌ای شخصیت انسان از «غذا» شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در تحقیق برخی بزرگان و اندیشمندان آمده که «اکثر آن‌هایی که به دلیل جرائم عمد دستگیر شدند، یا شیر مادر آنها ناپاک بوده و یا از لقمه حرام تغذیه کرده‌اند».
تأثیر شیر مادر بر عاقبت‌ بخیری فرزندان

آهنگ جدید