«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه
علی علیزاده «رفتار دوگانه» و «تبعض آمیز» بی بی سی با مسلمانان و غیر مسلمانان را در صفحات مجازی به نقد کشید.

«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه

علی علیزاده «رفتار دوگانه» و «تبعض آمیز» بی بی سی با مسلمانان و غیر مسلمانان را در صفحات مجازی به نقد کشید.
«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه

سیستم اطلاع رسانی