تبلیغ آلمانی‌ها برای پرداخت زکات/عکس
شماری از جوانان آلمانی با نصب بیلبوردهایی برای زکات تبلیغ کردند.

تبلیغ آلمانی‌ها برای پرداخت زکات/عکس

شماری از جوانان آلمانی با نصب بیلبوردهایی برای زکات تبلیغ کردند.
تبلیغ آلمانی‌ها برای پرداخت زکات/عکس