تصاویری جانسوز از قبرستان بقیع قبل از تخریب
93 سال قبل در چنین روزی قبرستان بقیع توسط وهابیون تبدیل به تلی از خاک و سنگهایی که معرف قبر ائمه و مردم مدینه بوده شد.

تصاویری جانسوز از قبرستان بقیع قبل از تخریب

93 سال قبل در چنین روزی قبرستان بقیع توسط وهابیون تبدیل به تلی از خاک و سنگهایی که معرف قبر ائمه و مردم مدینه بوده شد.
تصاویری جانسوز از قبرستان بقیع قبل از تخریب

اندروید