باغ فدک تنها 4 تا درخت خرما داشته! +فیلم
مجری کم خرد وهابی مدعی می شود فدک ارزش چندانی نداشته و تنها 4-5 درخت خرما در آن وجود داشته است. این درحالی است که تنها ارزش اقتصادی درختان فدک، چیزی در حدود 50 هزار درهم بوده است و این مبلغ برابر ارزش درختان شهری مانند کوفه بوده است.

باغ فدک تنها 4 تا درخت خرما داشته! +فیلم

مجری کم خرد وهابی مدعی می شود فدک ارزش چندانی نداشته و تنها 4-5 درخت خرما در آن وجود داشته است. این درحالی است که تنها ارزش اقتصادی درختان فدک، چیزی در حدود 50 هزار درهم بوده است و این مبلغ برابر ارزش درختان شهری مانند کوفه بوده است.
باغ فدک تنها 4 تا درخت خرما داشته! +فیلم

دانلود آهنگ جدید