فیلم/ تیزر مستند روسری های رنگی ما به مناسبت روز عفاف و حجاب
«روسری های رنگی ما» مستندی ۳۹ دقیقه‌ای درباره محدودیت حجاب زنان مسلمان در ترکیه و کشورهای اروپایی است که با همکاری گروهی سلما اوجی، بتول فیضا آکسوی، اسماعیل دستگرد و سجاد کریمان مجد در مؤسسه روایت فتح ساخته شده است. این مستند که سیدروح الله حسینی آن را نوشته و تدوین کرده، به بررسی وضعیت حجاب در ترکیه و محدودیت های ایجاد شده برای زنان مسلمان در این کشور می پردازد.

فیلم/ تیزر مستند روسری های رنگی ما به مناسبت روز عفاف و حجاب

«روسری های رنگی ما» مستندی ۳۹ دقیقه‌ای درباره محدودیت حجاب زنان مسلمان در ترکیه و کشورهای اروپایی است که با همکاری گروهی سلما اوجی، بتول فیضا آکسوی، اسماعیل دستگرد و سجاد کریمان مجد در مؤسسه روایت فتح ساخته شده است. این مستند که سیدروح الله حسینی آن را نوشته و تدوین کرده، به بررسی وضعیت حجاب در ترکیه و محدودیت های ایجاد شده برای زنان مسلمان در این کشور می پردازد.
فیلم/ تیزر مستند روسری های رنگی ما به مناسبت روز عفاف و حجاب

صبحانه