حکم جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟
اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.

حکم جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟

اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.
حکم جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید