سوره ای به نام جزئی از نماز
«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.

سوره ای به نام جزئی از نماز

«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.
سوره ای به نام جزئی از نماز

فروش بک لینک