خصوصیاتی که هر كس دارا باشد خداوند برای او خانه‌اي در بهشت بنا می کند.

آهنگ جدید

صبحانه