می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب
در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم!

می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم!
می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب

بک لینک رنک 7

دانلود موزیک