درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد
طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.

درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.
درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

خبرگزاری اصفحان