روزنامه اُسرواتوره رومانو چاپ ایتالیا نوشت: بیش از ۶۰ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت کردند… به نظر می رسد هیچ گروهی موفق به کسب اکثریت در مجلس نشده است.

روزنامه ایران

روزنامه قانون