ستارگان آسمان فقاهت(42)/عالمی که در فنون معقول و منقول سرآمد روزگارخودبود
علاءالدین سید حسین بن رفیع الدین یکی از سادات و فقهای شهیر عصر شاه عباس اول بود. نسب وی از جانب پدر با ۲۹ واسطه به حضرت علی بن الحسین علیه السلام می رسد.

ستارگان آسمان فقاهت(42)/عالمی که در فنون معقول و منقول سرآمد روزگارخودبود

علاءالدین سید حسین بن رفیع الدین یکی از سادات و فقهای شهیر عصر شاه عباس اول بود. نسب وی از جانب پدر با ۲۹ واسطه به حضرت علی بن الحسین علیه السلام می رسد.
ستارگان آسمان فقاهت(42)/عالمی که در فنون معقول و منقول سرآمد روزگارخودبود

خرید بک لینک