عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد
فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم.

عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم.
عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

دانلود موزیک