دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!
علمای بزرگ شیعه بحرین به طرح دولت درباره دخالت در اخذ وجوهات خمس شیعیان توسط مراجع قانونی واکنش نشان دادند.

دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!

علمای بزرگ شیعه بحرین به طرح دولت درباره دخالت در اخذ وجوهات خمس شیعیان توسط مراجع قانونی واکنش نشان دادند.
دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!

گیم پلی استیشن