عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند
عرفه روز عبادت و نیاش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت الهی و عفو عمومی است.

عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند

عرفه روز عبادت و نیاش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت الهی و عفو عمومی است.
عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند