مردم در خوابند وقتی که مردند بیدار می شوند.

سپهر نیوز

اسکای نیوز