عکس/ افطار در بوستان های تهران
روزه داران هنگام اذان مغرب در بوستان لاله تهران افطار می کنند.

عکس/ افطار در بوستان های تهران

روزه داران هنگام اذان مغرب در بوستان لاله تهران افطار می کنند.
عکس/ افطار در بوستان های تهران

اتومبیل

لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس
پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.

لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.
لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

اخبار دنیای دیجیتال