نبی فرشته وحی را در خواب می بیند و از این طریق با عالم غیب ارتباط دارد و نیز در بیداری صدای فرشته وحی را می شنود لیكن او را نمی بیند…

استخدام

فستیوال فیلم