فضایل علی(ع) گفتنی نیست
فضایل امیر المومنین(ع) حق است اما گفتنی نیست! زیرا ما ضعیفُ العقل و الایمان هستیم و ظرفیت نداریم.

فضایل علی(ع) گفتنی نیست

فضایل امیر المومنین(ع) حق است اما گفتنی نیست! زیرا ما ضعیفُ العقل و الایمان هستیم و ظرفیت نداریم.
فضایل علی(ع) گفتنی نیست

فانتزی