ایران نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه شد +فیلم
یکی از شبکه های وهابی مدعی شد ایران نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه است. این در حالی است که دشمنی ایران و آمریکاو اسرائیل از مسائلی است که همه کشورهای جهان به آن پی برده اند. وهابی ها به دلیل نداشتن منطق، همواره با تحلیل های مضحک خود، تهی بودن تفکرشان را به رخ عالمیان می کشند.

ایران نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه شد +فیلم

یکی از شبکه های وهابی مدعی شد ایران نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه است. این در حالی است که دشمنی ایران و آمریکاو اسرائیل از مسائلی است که همه کشورهای جهان به آن پی برده اند. وهابی ها به دلیل نداشتن منطق، همواره با تحلیل های مضحک خود، تهی بودن تفکرشان را به رخ عالمیان می کشند.
ایران نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه شد +فیلم

روزنامه قانون