چگونه یک کشیش ایرانی تبار با انگشت خود بیماران را شفا می دهد؟ +فیلم
کشیشان دروغین مسیحیت برای جذب مخاطب و سرکیسه کردن مردم، به دروغ خود را به گونه ای کبریایی معرفی می کنند که با دعای خود بیماران را شفا می دهند!

چگونه یک کشیش ایرانی تبار با انگشت خود بیماران را شفا می دهد؟ +فیلم

کشیشان دروغین مسیحیت برای جذب مخاطب و سرکیسه کردن مردم، به دروغ خود را به گونه ای کبریایی معرفی می کنند که با دعای خود بیماران را شفا می دهند!
چگونه یک کشیش ایرانی تبار با انگشت خود بیماران را شفا می دهد؟ +فیلم