انسان با سرمايه فطرت آفريده شده است و در فطرت الهي راه خير و شر با او باز نموده شده است.

اخبار

باران فیلم