چرا مسئولان برای فضای مجازی دل نمی سوزانند؟
نمی دانم چرا مسئولان به این مسئله دل نمی سوزانند در حالی که سرنوشت جامعه به فضای مجازی گره خورده است؛ مخصوصا نسل جوان که سرنوشت آنان به این فضا گره خورده است.

چرا مسئولان برای فضای مجازی دل نمی سوزانند؟

نمی دانم چرا مسئولان به این مسئله دل نمی سوزانند در حالی که سرنوشت جامعه به فضای مجازی گره خورده است؛ مخصوصا نسل جوان که سرنوشت آنان به این فضا گره خورده است.
چرا مسئولان برای فضای مجازی دل نمی سوزانند؟