ممنوعیت نماز جمعه شیعیان در بحرین
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه مانع اقامه نماز جمعه توسط شیعیان در منطقه الدراز شدند.

ممنوعیت نماز جمعه شیعیان در بحرین

نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه مانع اقامه نماز جمعه توسط شیعیان در منطقه الدراز شدند.
ممنوعیت نماز جمعه شیعیان در بحرین

دانلود سرا