خدا هم می تواند خودکشی کند! +فیلم
در یکی از شبکه های وهابی، مجری برنامه ادعا می کند خداوند می تواند سنگی را بیافریند که نتواند آن را بلند کند و حتی خداوند می تواند خودکشی کرده و خود را از بین ببرد!

خدا هم می تواند خودکشی کند! +فیلم

در یکی از شبکه های وهابی، مجری برنامه ادعا می کند خداوند می تواند سنگی را بیافریند که نتواند آن را بلند کند و حتی خداوند می تواند خودکشی کرده و خود را از بین ببرد!
خدا هم می تواند خودکشی کند! +فیلم

نخبگان

دفتر روابط عمومی و صفحات اجتماعی واتیکان صفحۀ اینستاگرام پاپ را همانند حساب کاربری توییتر وی به روز می کنند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ابزار رسانه