ابراهیم فرزند برومند مالک اشتر یار صمیمی و صحابی خاص امیرالمؤمنین علی(ع) است.

اخبار دنیای دیجیتال

خرید غذا