پاسخ جالب محمد علی کلی به سوالی عجیب
کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از مرحوم محمدعلی کلی، اسطوره مسلمان بوکس جهان منتشر کردند که وی با استناد به قرآن به سؤال مجری درباره مرگ پاسخ می‌دهد.

پاسخ جالب محمد علی کلی به سوالی عجیب

کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از مرحوم محمدعلی کلی، اسطوره مسلمان بوکس جهان منتشر کردند که وی با استناد به قرآن به سؤال مجری درباره مرگ پاسخ می‌دهد.
پاسخ جالب محمد علی کلی به سوالی عجیب

مرکز فیلم