پاسخ تند استاد ابراهیمی دینانی در واکنش به پدرسوختگی BBC
چندي پيش کارشناس شبکه بی‌بی‌سی فارسی از قول ایشان نقل كرده بود که از اسلام فلسفه درنمى‌آيد!

پاسخ تند استاد ابراهیمی دینانی در واکنش به پدرسوختگی BBC

چندي پيش کارشناس شبکه بی‌بی‌سی فارسی از قول ایشان نقل كرده بود که از اسلام فلسفه درنمى‌آيد!
پاسخ تند استاد ابراهیمی دینانی در واکنش به پدرسوختگی BBC