با دیدار اخیر رئیس جمهور جدید آرژانتین با پاپ، پروتکل جدید اجرا شد و پاپ با دومین زن او احوالپرسی کرد.

روزنامه ایران

شهرداری