چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن
یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود.

چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود.
چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

میهن دانلود