نامه ۳۱۳ نفر از اساتید حوزه در حمایت از فرمایشات رهبری
313 نفر از اساتید سطح عالی حوزه علمیه در حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد حوزه انقلابی، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند.

نامه ۳۱۳ نفر از اساتید حوزه در حمایت از فرمایشات رهبری

313 نفر از اساتید سطح عالی حوزه علمیه در حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد حوزه انقلابی، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند.
نامه ۳۱۳ نفر از اساتید حوزه در حمایت از فرمایشات رهبری

اسکای نیوز