رژیم آل خلیفه ۶ روحانی شیعی دیگر را بازداشت کرد
نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه ۶ تن دیگر از علمای شیعه این کشور را که در اعتراض به سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم روبه‌روی منزل وی در منطقه الدراز تجمع کرده بودند، بازداشت کردند.

رژیم آل خلیفه ۶ روحانی شیعی دیگر را بازداشت کرد

نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه ۶ تن دیگر از علمای شیعه این کشور را که در اعتراض به سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم روبه‌روی منزل وی در منطقه الدراز تجمع کرده بودند، بازداشت کردند.
رژیم آل خلیفه ۶ روحانی شیعی دیگر را بازداشت کرد